Teho/Power

Koska linkoa on käytetty historiassa aseena (ja mellakka-alueilla valitettavasti jopa tänäkin päivänä), on suorastaan tieteellisesti perusteltua kokeilla mihin linko pystyy. Mainittakoon, etten ole mikään heittolajiurheilija, vaan tavallinen henneri; kiveäkään en kädellä jaksa heittää kuin kolmisenkymmentä metriä. (5.11.2011 mittasimme varta vasten käsiheiton. Minä heitin 70g rullalaakeria 31m ja kaveri vajaa 50m)

Vaikka olen keski-ikäinen, lingon tehon kokeilu eri kohteisiin oli poikaviikarimaisen hauskaa. Ja tässä tuloksia kuvin esiteltynä.

-------------------------------------------------------------

Since the sling has been used as a weapon in the history (and the riot areas, unfortunately, even today), is nothing short of scientifically valid test how effective the sling is. It should be mentioned that I'm not an athlete, but an ordinary guy, I do not stone throwing hand cope than thirty meters(33yards)(11.05.2011 we measured specifically for the hand throw. I threw 70g/2.5oz roller bearing 31m(34yards) and a guy less than 50m(55yards).
I am a middle-aged, but when I tried the sling efficiency of different materials, I had a lot of fun as the little boy. And here's the results portrayed in pictures.

Aloitetaan helposta, eli tyhjistä spraymaalitölkeistä. Jos näihin ei olisi jäänyt jälkeäkään, olisi pakko myöntää tulleensa vanhaksi ja heikoksi.

Kuula ampaisi suoraan kahden tölkin välistä, painaen molemmista sivut lommolle. Kolmannen tölkin alanurkkaan osui, mutta kuula hukkasi suurimman iskuenergiansa alustana toimineeseen puupalikkaan. (huomaa myös muut hudit palikan kyljessä.) 

-----------------------------------

Let's start with the easy, that is, empty spray paint cans. If these would not have left no trace, I would have to admit that I have grown old and weak.
The ball shot directly from the can between the two, pushing both sides pit. The can hit the corner of the third, but lost the ball most of the impact energy to the wooden blocks. (note the many miss block of wood on the side.)

Raapaisupinnat käännetty kameraa kohti. Kuulan yläviisto lentorata näkyy molemmissa purkeissa.

----------------------

Friction surfaces turned towards the camera. Diagonal ball trajectory is shown on both bottles.

Nämä ensimmäiset kokeilut teen pienellä 26mm (70g) kuulalla, jotka ovat parhaita pituusheittoon. Mutta miksi kuula ei läpäissyt edes 4mm kovalevyä? Onko se linko sittenkin aivan pilipalilaite?

--------------------------------------

These first experiments I do with a small 26mm(1.02inch) 70g(2.47oz) ball, which is the best length of the throw. But why the ball did not pass even a 4mm(0.16inch) hardboard? Is it a sling, after all, just nonsense device?

No kun sattui olemaan lauta takana.

----------------------------------

Well, when it was behind the wooden plank by chance

Mitenkähän reilun kokoiselle taskulaskimelle kävisi kuulan tielle joutuessaan?

-------------------------------------------------------------------------

Wonder how large would a pocket calculator in contact with the ball flight path?

Eka osuma (edestä ja selkäpuolelta):

-----------

first hit(front and rear):

Ja toka osuma(tikkuaski kokoverrokkina):

------------------------------------------

And the second hit (size of the parables matchbox):

Entä miten käy näppiksen?

26mm kuula teki reijän, täräys irrotti noin 80% näppäimistä, ja roiskautti ne viiden metrin säteelle.

-------------------------------------------

And what will happen for Keyboard?
26mm(1.02inch) ball made ​​a hole, bang struck out about 80% of the keys, and they are splashed with a five meter(5.5yards) radius.

Ulostuloreikä:

-------------

Exit hole:

Toka osuma alareunaan:

--------------

Second hit at the bottom:

Osuma kattopellin reunaan taivutti sen mutkalle:

-------------------------------------------------

Hit the edge of the roof sheet metal bent to the curve:

Sitten kova pala purtavaksi: Leca®-harkko (sokkeliharkko kevytsoran ja sementin sekoituksesta). Eipä siihen sitten mainittavanpaa jälkeä tullut; kraateri oli 20mm syvä...

-----------------------------

Then a hard nut to crack: Leca® ingot (Blocks is a light gravel and cement mixture.). As can imagine, the damage was not big, 20mm(0.8inch) deep crater was ...

...ja 5cm leveä.

---------------

...and 5cm(2inch) wide.

Osuma kallioon (graniitti)

----------------------------

Hit a rock (granite)

Siirrytäänpä sitten järeämpiin kuuliin. 38mm kuula (240g) kohtasi kolmikerroksisen 6mm vanerin:

------------------------

Let's move onto more robust balls. 38mm (1.5inch) 240g(8.46oz) ball hit a three-storey 6mm (0.23inch) plywood:

Vaneri takapuolelta:

-------------------

Plywood on the back of:

Saman kokoinen kuula läpäisi VHS-kasetin, ja iski toisen kelan taustana olleen kovalevyn läpi.

--------------------

The same size ball passed the VHS tape, and struck a second reel through the background was hardboard.

Tarkastellaanpa kasettia lähemmin:

----------------------------------

Let's look at video cassette in more detail:

Entä viisikerroksinen 1cm vaneri? No ei minkäänlaista tuskaa. Vanerista muodostui nopeassa tahdissa reikäjuusto:

------------------------------------------

What about the five-storey 1cm(0.4inch) plywood? Well, do not have any difficulty. Plywood became quickly a Swiss cheese:

Levy edestä ja takaa:

-----------------------

Plywood front and back:

Ja asialla 38mm kuula:

-------------------------

And this 38mm (1.5inch) ball:

Vanha stereomankka soittaa kohta luonnollisen kuuloisen törmäysäänen.

(No eihän tässä kokeilussa mitään järkeä ole, mutta kun sisäinen pikkupoikani pyysi tätä.)

--------------------------------------------------------------------

Old stereo boombox to play as soon as natural-sounding crash sound.

(Well, in this experiment, does it make sense to have, but when the little boy inside of me asked for this.)

Osuma vasempaan yläkulmaan meni koko 12cm paksun mankan läpi.

----------------------------------------------------------------

Hit the upper left corner went to the entire 12cm (4.7inch) thick tape recorder through.

Auki revennyt sivu on lohduttoman näköinen.

--------------------------------------------

Ripped open the page is looking sad.

Seuraava osuma oikeaan kulmaan:

----------------------------------

Next to hit the right corner:

Kolmas osuma alas keskelle.

--------------------------

The third hit down the middle.

Neljäs kuti repäisi alareunan irti; taitaa olla tämän mankan humpat soitettu:

------------------------------------------------------

The fourth bullet tore the bottom out of; I guess this tape pops played:

Vielä 80-luvulla tehtiin tuotteet kestämään. Mankan kuoret paljastuivat 4mm paksuiksi.

---------------------------------------------------------------------

In the 80's products are made ​​to withstand time. Tape recorder revealed 4mm thick shells.

Otetaanpa sitten paneliseinä. Yhdistetty kaksi 14cm levyistä ja 16mm paksua mäntypaneelia.

Tarja Ylitaloa mukaellen: "Se on kerrasta läpi sanon suoraan sen."

Eli kaksi osumaa ja kaksi reikää.

ylempään puuhun tuli (38mm kuulalla) hauska pyöreä reikä, ja paneliin tuli metrin pituinen halkeama.  Alempaan puuhun tuli epämuotoinen reikä, ja 70cm pituinen puusoiro irtosi kokonaan.

-----------------------------------------

Let us take, then the panel wall. One connected with the two 14cm (5.5inch) wide and 16mm (0.63inch) thick pine panels.
Finnish singer, Tarja Ylitalo sings: "it's one sessions through, I say it directly."
So, two hits and two holes.
The upper tree came (38mm/1.5inch ball), a funny round hole, and the panel came to a meter-long crack. The lower the tree became a multi-shaped hole, and the 70cm-long(28inch) timber battens came off completely.

Ylempi reikä edestä ja takaa:

--------------------------

The upper hole in the front and rear:

Ja alempi läpilyönti takapuolelta:

---------------------------------

And the lower the breakthrough described ensures:

Tätä odotin innolla: 15mm vaneri. Vaneri on sikäli haasteellinen materiaali, että se muodostuu monista liimatuista puulevyistä - se on siis äärimmäisen sitkeätä. Mutta niin vain sekin joutui nöyrtymään kuulan tieltä. Kaksi heittoa ja kaksi reikää.

---------------------------------------------------------------

I was looking forward to this: 15mm (0.6inch) plywood. Plywood is a challenging material so far that it is composed of many bonded wood-based panels - it is therefore extremely tough. But so too was forced to humble yourself just the way the ball. Two rolls, and two holes.

Takaa:

---------

behind:

Vanerin takana olleeseen kakkosneloseenkin jäi vielä kunnon törmäysjälki:

-----------------------------------------------------------------------

Plywood in the back of the 2x4-inch plank was also a big impact crater:

Sitten vuorossa 20mm melamiinipintainen lastulevy. Yleensä lastulevykalusteissa - kuten keittiökaapistot tai vaatekaapit - käytetään 15mm lastulevyä; tämä on siis vielä puoli senttiä paksumpaa.

------------------------------------------------------------

Then turn 20mm (0.9inch) MFC boards. Generally, particle board furniture - such as Kitchen Cabinets and wardrobes - using 15mm(0.6inch) chipboard, this remains to be half a centimeter (0.3inch) thicker.

Edestä:

---------

Front:

Yleensä kuulaan pätee sama kuin aseen luoteihin: ne eivät mahdu tekemästään reiästä. Mutta lastulevy on poikkeus, siihen murtuu jopa suurempi reikä.

--------------------------------------------------------------------

Usually the same as the ball goes for the gun bullets: they do not fit into the hole which they themselves have done. But the chipboard is an exception, it will break up the larger hole.

Nostetaanpa jälleen panoksia. Kokeilujen taustana käyttämäni kuormalava on tuoretta puuta, ja sen laudat ovat 105mm leveitä ja 22mm paksuja.

Osuma reunimmaisen laudan reunaan lohkaisi 1m 25cm pitkän laudan kahtia.

------------------------------------------------------------------------

Raise the stakes again. Experiments have used the background pallet wood is fresh, and the boards are 105mm (4.13inch) wide and 22mm (0.87inch)thick. Hit The outermost edge of the board split 1m 25cm (49inch) long board in half.

Kuulan vieressä on osumakohta. (vesivaakaverrokki =120cm)

--------------------------------

Impact point is next to the ball.

(Yellow spirit level in comparison with a 120cm(47inch))

Ja pari osumaa toisiin lautoihin:

-----------------------------

And two hits to other boards:

Tehtävä: tue tuore 22mm lauta huterasti, ja koita sitten iskeä vasaralla tällainen pala irti. Se vaatii aikamoista huitaisua, mutta lingolle helppo tehtävä.

--------------------------------------------------------------

Task: be fresh 22mm (0.87inch)board vaguely upright, and then try to hit with a hammer such a piece out of it. It requires quite a swing, but sling it is an easy task.

Sitten perinteinen trukkilava, joka lienee kaikille tuttu. Se, että siitä menee läpi, ei ollut yllätys, sillä jo 80-luvulla heittelimme kaverin kanssa yhden sellaisen palasiksi.

--------------------------------------------------------------------

Then a traditional pallet, which is probably all familiar with. The fact that it goes through, it was not a surprise, because even in the 80's with a friend, we tossed the pallet to smithereens.

Ja toinen osuma halkaisi laudan kolmeen osaan:

---------------------------------------------

And the second to hit the board split into three parts:

Sitten vanhaa purettua talon seinää. Laudat ovat kuivaa ja harmaantunutta. Leveys 155mm ja paksuus 23mm. Ja läpi menee että roikaa.

(Kuvat edestä ja takaa)

--------------------------------------------------

Then dismantle the old building of the wall. Boards are dry and gray. Width of 155mm (6.1inch) and a thickness of 23mm (0.9inch). And well go through.

(Photos from the front and back)

Hauska yksityiskohta: yksi 38mm kuula osui kohtaan, jossa on järeä kakkosnelonen takana. Kuula ei tietenkään mennyt läpi, mutta syntynyt kolo on mahtava.

--------------------------------------

A funny detail: one 38mm(1.5inch) ball was hit towards the back of a robust 2x4-inch plank. Of course, the ball does not go through, but the crater is magnificent.

Työntömitalla mitattuna kuoppa oli 14mm syvä.

-----------------------------------------------

Callipers were measured pit depth of 14mm (0.55inch).

Vielä muutama osuma varmistamaan asia:

-----------------------------------------

Just a few hits to ensure the matter:

20mm vaneri:

(kuva ja video)

-------------------

20mm/0.8inch plywood:

(photo and video)

Ja sitten kunnon haaste: 28mm korkeapainelaminaattilevy, eli ns. IKI-levy®. Se on lastulevyä, mutta todella massiivista ja iskunkestävää(pelkät molemminpuoliset laminaattipinnatkin ovat jo lähes millin paksuiset). Näitä käytetään mm. tiskipöytinä, pöytälevyinä, työtasoina ym.

------------------------------------------------------- 

And then a tough challenge: 28mm (1.1inch) High Pressure Laminate ie Formica® laminate.It is particle board, but the really massive, and impact resistant (just a laminate on both sides is already almost a millimeter (0.04inch) thick). These are used for. countertop, table sheets, work platforms, etc.

Kyllä nyt tuli voittaja vastaan. Vain eka kuti meni läpi. Sitten ilmeisesti vanhan käsiparka väsyi, ja loput epäonnistuivat enemmän ja vähemmän. Viimeinen kuula jässähti puoliksi uponneena levyyn kiinni. Kraaterit ovat kyllä komeita ja syviä.

------------------------------------------------------------------------

Yes, now I found a winner. Only my first shot went through. Then the old guy apparently got tired poor arm, and the rest more or less failed. The last ball sunk halfway to the plate. Craters are handsome enough and deep.

Levyn takunen meni aika hurjaan kuntoon (kiinnijäänyt kuula nuolen kohdalla):

----------------------------------------------

Plate background became a terrific look (jammed the ball aligns with the arrow):

Hilkulla läpi; huomaa etualalla oleva "pyramidi".

------------------------------------------

Nearly through; find the foreground "pyramid".

Sieltä se on tulossa mutta ei jaksa.

Vastaavan kokoisilla lyijykuulilla lupaan heittää joka laakin läpi, mutta sellaisia en ole koskaan askarrellut.

----------------------------------

From there, it's coming, but not enough power.

Similarly sized lead balls I promise to throw every single hit through, but those I have never been manufactured.

Kun kuula läpäisee lastulevyn, se pukkaa siitä "tulpan" irti. (Kuvassa 20mm ja 28mm levyt ja niistä irronneet "tulpat".)

-------------------------------------------------------------

When the ball crosses the chipboard, it pushes the "plug" out of it. (Image 20mm/0.9inch and 28mm/1.1inch plates, and they come off, "plugs".)

Yhteenveto:

 

Linko on hurja laite, jonka kanssa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Kuten em. esimerkit osoittavat, kyseessä ei ole leikkikalu. Turvaetäisyyttä kaikkeen riskaabeliin on oltava satoja metrejä. Ja jos keski-iän kangistama ukko pystyy tuohon, mihin ovat kyenneetkään entisajan taistelun karaisemat soturit, jotka ovat olleet ammattilinkoajia?

 

Jos linkoamista joku päättää kokeilla (omalla vastuulla), ei pidä ihmetellä vaikka ekalla heitolla ei saisikaan kiveä trukkilavan läpi, sillä linkoaminen on myös tekniikkalaji. Lingon voimasta näyttelee oikeanlainen heittotekniikka merkittävää osaa. Tekniikka määrittelee myös heittotarkkuuden. Kivi voi myös aina lipsahtaa lingosta kesken heiton, mihin tahansa suuntaan. Siksi linkoajan vieressä kykkiminen on erittäin vaarallista. Vahingonlaukaus johonkin elolliseen aiheuttaa kohteessa erittäin suurta harmistusta (puhumattakaan linkoajasta).

---------------------------------------------------------------

summary:

The sling is rattling the device with which is used with extreme caution. As the examples above indicate, this is not a toy. The safety distances for all risky must be hundreds of meters/yards. And, if clumsy, middle-aged man is able at that, which are able to either ancient battle hardened warriors, who have been professional slingers?

If someone decides to try slings (at your own risk), should not be surprised even if the first should not be throwing any stones fly through the pallet, it also requires a sling-technique. Technology also resolves the throwing accuracy. Stone can always slip sling between the throw, in any direction. Therefore, viewing the time close to the thrower is very dangerous. Shot of the damage to a biological cause in very great pain. (And especially the slinger).